انواع روش‌های تجزیه و تحلیل


تحلیل کیفی مصاحبه‌های دانشجویان دوره دکتری مدیریت توسط پارس مدیر انجام می‌شود.

روشهای تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه مقاله

در عرصه پژوهش، محققان براي بررسي ديدگاه هاي افراد در پژوهش هاي پيمايشي و انواع پژوهش هاي كيفي، از مصاحبه استفاده مي كنند. با طرح انتقادات درباره به كارگيري رويكرد كمي در تحقيقات تربيتي و گسترش توجه به پژوهش هاي كيفي و پژوهش هاي تلفيقي، به مصاحبه بيش از پيش توجه شده است. به كارگيري مصاحبه به منظور دستيابي به نتايجي كه از قابليت اعتماد مناسبي برخوردار باشد، نيازمند آشنايي با روش هاي انجام مصاحبه و داشتن مهارت در تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از اين طريق است. مقاله حاضر به معرفي روش هاي تجزيه و تحليل داده هاي مصاحبه شامل تحليل كمي، ساختاري و تفسيري پرداخته است. در تحليل كمي متن نوشتاري مصاحبه ها رمزگذاري و شمارش مي شود و با استفاده از روش هاي آماري تحليل مي گردد. در تحليل ساختاري متن نوشتاري، بر حسب تعداد واژه ها، اصطلاحات و مفاهيم و ميزان تكرار آنها شمارش و تحليل مي شود. در تحليل تفسيري، پژوهشگر در صدد است تا پيام هاي نهفته در متن نوشتاري مصاحبه را آشكار سازد و براساس آن، نظريه از قبل تعيين شده اي را توسعه دهد يا نظريه زمينه اي را ارائه دهد.

خلاصه ماشینی:

"اگر پژوهشگر بخواهد پیام‌های پنهان یا معنایی را که در پشت کلمه‌ها نهفته است بررسی کند، تنها بررسی روابط ظاهری واژه‌ها کافی نیست، بلکه باید چندین‌ بار متن پیاده‌شدة مصاحبه‌ها را مطالعه نماید تا بتواند ادعا کند معنای مورد‌نظر مصاحبه‌شوندگان همان چیزی است که استنباط شده است؛ به‌ویژه آنکه اگر چند نفر کار مقوله‌بندی را انجام دهند ممکن است هر‌یک از آنها تعاریف یا معیا رهای متفاوتی را به‌کار گیرند (ببی، 1384، ص 655). ب. اعتبار‌یابی یا بازبینی توسط مصاحبه‌شوندگان: این روش عبارت است از بررسی صحت یافته‌های پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان به منظور تعیین آنکه آیا این پژوهش به شکل صحیح دیدگاه‌های آنان را دربارة موضوع پژوهش تحت پوشش قرار می‌دهد یا نه؟ محقق برای تأمین این اعتبار، می‌تواند از فنونی استفاده کند: مانند اعتباریابی مقوله‌بندی محقق از طریق استناد به توصیف‌های مصاحبه‌شوندگان دربارة مقوله‌ها و اعتباریابی تحلیل محقق از طریق درخواست از مصاحبه‌شوندگان تا به شکل جمعی به بحث دربارة تحلیل‌های محقق بپردازند (سیل، 1999، ص 73؛ وایلیس، 2007، ص 196). علاوه بر دقت در انجام مراحل مصاحبه و انتخاب روش تحلیل، محقق برای افزایش اعتبار و پایایی داده‌های مصاحبه، باید از فنون و روش‌هایی که سایر محققان کمی ‌یا کیفی به‌کار می‌گیرند استفاده کند. البته باید توجه داشت این نرم‌افزارها اگرچه موجب سرعت عمل در مقوله‌بندی و تحلیل داده‌ها می‌شود اما تعیین معنای مقوله‌ها، جست‌وجوی مضامین و روابط میان گفته‌های مصاحبه‌شوندگان و تصمیم درباره نتایج نهایی بر عهدة پژوهشگر است و صحت آنها مشروط بر آشنایی پژوهشگر با اصول و انواع روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه و تبحر در آنهاست."

کلیدواژه ها:

کلید واژه های ماشینی:

مصاحبه ، پژوهش ، اطلاعات ، رمزگذاری ، پژوهشگر ، مصاحبه‌شوندگان ، متن ، روش‌های تجزیه و تحلیل ، مقوله‌ها ، تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی Qualitative research شامل گردآوری و تحلیل داده‌های غیرعددی برای شناخت مفاهیم، دیدگاه‌ها و تجارب مختلف است. منظور از داده‌های غیرعددی مواردی مانند متن، صوت، تصویر یا ویدیو است. تحقیقات کیفی بر منابع دسته اول برای گردآوری اطلاعات و داده‌ها، اتکا دارند.

تحقیق کیفی Qualitative research حوزه‌ای از روش پژوهش (تحقیق) است که ویژگی مشترک انواع مختلف آن تحلیل داده‌های بدون ساختار می‌باشد. روش‌های تحقیق را از منظر نوع داده‌های تحقیق می‌توان به روش تحقیق کیفی و روش تحقیق کمی تقسیم بندی کرد. در روش تحقیق کیفی هدف شناسایی، طبقه بندی و استخراج مفاهیم براساس مطالعه متون یا مبتنی بر دیدگاه خبرگان است. بنابراین ابزارهای اصلی گردآوری داده‌ها در روش تحقیق کیفی مصاحبه یا مطالعات کتابخانه‌ای است. بسته به نوع تحقیق باید از ابزارهای مناسب استفاده کرد.

تحلیل کیفی عبارت از مجموعه فعالیت‌هایی (چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) است، که هرکدام به‌نحوی محقّق را در کسب اطلاعات دست اول، دربارهٔ موضوع مورد تحقیق یاری می‌دهند. بدین‌ترتیب، از اطلاعات جمع‌آوری شده، توصیف‌های تحلیلی، ادراکی و طبقه‌بندی‌شده حاصل می‌شود. در روش مورد بحث دسترسی به اطلاعات؛ یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش، یادگیری فرهنگ آن‌ها، از جمله مبانی ارزشی، انواع روش‌های تجزیه و تحلیل عقیدتی و رفتاری، زبان و تلاش برای درک احساس، انگیزش و هیجان‌های آن‌ها است. پژوهشگر کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل درک می‌کند که خود را به‌جای دیگران قرار می‌دهد.

انواع روش تحقیق کیفی

روش‌های متعددی برای تحقیقات کیفی ارائه شده است. عمده ترین این روش‌ها عبارتند از:

 • روش‌های کیفی مبتنی بر مصاحبه مانند تحلیل محتوا، تحلیل مضمون (تم)، روش داده‌بنیاد (گراندد تئوری) و پدیدارشناسی
 • روش‌های کیفی مبتنی بر تحقیق کتابخانه‌ای مانند مرور سیستماتیک، فرامطالعه، فراترکیب و فراتحلیل
 • روش کیفی مبتنی بر آینده یا آینده‌پژوهی

انواع روش تحقیق کیفی

انواع روش تحقیق کیفی

نکته: تحلیل محتوایی Content analysis و تحلیل مضمون Thematic analysis با یکدیگر تفاوت دارند. در ترجمه فارسی گاهی به جای تحلیل مضمون از واژه تحلیل تِم (Theme) استفاده می‌شود. در تحلیل محتوایی هم برای کدگذاری و هم برای تفسیر داده‌ها از رویکردهای توصیفی و آمارهای کمی استفاده می‌شود. به همین خاطر حتی روش تحلیل محتوای کمی نیز مطرح گردیده است. اما در تحلیل مضمون کاملاً بر توصیف کیفی و جزئی‌نگرانه تمرکز می‌شود.

تعریف روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی تلاشی است جهت توصیف غیرکمی از موقعیت‌ها، انواع روش‌های تجزیه و تحلیل حوادث و گروه‌های کوچک اجتماعی با توجه به جزئیات و همچنین سعی برای ارائه تعبیر و تفسیر معانی که انشان‌ها در موقعیت‌های طبیعی و عادی به زندگی خود و حوادث می‌بخشند. روش تحقیق کیفی بر این فرض استوار است که کنش متقابل اجتماعی کلیتی درهم‌تنیده از روابطی را تشکیل می‌دهد که بوسیله استقرا قابل درک است.

آنسلم استراس معتقد است منظور ما از تحقیق کیفی عبارت از هرنوع تحقیقی است که یافته‌هایی را به‌دست می‌دهند که با شیوه‌هایی غیر از روش‌های آماری یا هرگونه کمّی کردن کسب نشده‌اند. شیوه مذکور ممکن است به تحقیق دربارهٔ زندگی افراد، شرح حال‌ها، رفتارها و همچنین دربارهٔ کارکرد سازمانی، جنبش‌های اجتماعی یا روابط بین‌الملل معطوف باشد.

مراحل تحقیق کیفی مبتنی بر مصاحبه

 • تعیین نوع مصاحبه (ساختارمند، نیم ساخت یافته یا بدون ساختار)
 • طراحی پروتکل مصاحبه
 • ثبت مصاحبه
 • کدگذاری مصاحبه
 • شناسایی، تلخیص و پالایش شاخص ها
 • غربالگری و پالایش شاخص ها
 • تهیه فهرست نهایی شاخص ها

ابزار گردآوری داده در تحقیقات کیفی

در یک تحقیق کیفی معمولاً از سه روش مشاهده، مصاحبه و استفاده از اسناد و مدارک برای گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی استفاده می‌شود. است. منظور از مشاهده در تحقیق کیفی، ثبت دقیق تمام جوانب بروز حادثه ویژه یا رفتار و گفتار فرد یا افراد از راه حواس و یا سایر راه‌های ادراکی ( کمک گرفتن از ابزار خاص ) می‌باشد. در برخی تحقیقات اطلاعاتی که باید بعنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش آماده هستند.

بدین صورت که پژوهشگر بدنبال اطلاعات جدید نیست بلکه می‌تواند نسبت به جمع آوری اطلاعاتی که از قبل تهیه شده اند و در پرونده‌های ( درمانگاهی بیمارستانی ثبت احوال، دانشجویی ،دانش آموزی و مراجعین به مراکز مختلف شهرداری‌ها و… ) موجود است اقدام کند. ولی مهمترین ابزار گردآوری داده‌ها در تحقیقات کمی مصاحبه است که پژوهشگران باید با انواع مصاحبه آشنا باشند.

تحلیل کیفی مصاحبه‌های دانشجویان دوره دکتری مدیریت توسط پارس مدیر انجام می‌شود.

محاسبه حجم نمونه و روش نمونه‌گیری در تحقیقات کیفی

نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. جامعه آماری در مطالعات کیفی که با استفاده از مصاحبه انجام می‌شود شامل مدیران و خبرگان حوزه مورد مطالعه است. نخستین قدم برای محاسبه حجم نمونه تعریف خبره براساس مشخصات دقیق خبرگان است. باید تعریفی جامع و مانع از خبرگان ارائه دهید.

منظور از تعریف جامع آن است که باید براساس این تعریف کلیه افراد واجد شرایط را شامل شود.

منظور از تعریف مانع آن است که باید براساس این تعریف کلیه افراد فقاید شرایط را شامل نشود.

برای مثال در یک مطالعه فرضی در زمینه در این مطالعه خبره فردی است که

الف) مدرک تحصیلی در زمینه مدیریت بازاریابی داشته باشد.

ب) حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد.

ج) حداقل پانزده سال سابقه کاری داشته باشد.

د) حداقل سابقه پنج سال مدیریت داشته باشد.

اگر موضوع مورد مطالعه خیلی کلی و عمومی است برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده کنید. اگر موضوع مورد مطالعه در یک سازمان خاص یا یک حوزه مشخص است انواع روش‌های تجزیه و تحلیل برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده کنید.

روش‌شناسی کیفی

پاره‌ای اوقات، پژوهشگر می‌خواهد که نگاه عمیق تری به یک فرد، موقعیت، یا سلسله‌ای از حوادث معین داشته باشد. به جای پرسیدن سوالاتی از قبیل «مردم در این باره چه فکر می‌کنند؟» (آن گونه که انواع روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیق زمینه یابی مرسوم است) یا «اگر من این کار را بکنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟» (آنچنان که در تحقیق آزمایشی متداول است)، پژوهشگر می‌پرسد: «این افراد چگونه عمل می‌کنند؟» یا «چگونه حوادث اتفاق می‌افتند» یا «چگونه مردم به تصویر کشیده می‌شوند» (توصیف می‌شوند). برای پاسخ به سوالاتی از این قبیل، پژوهشگرین شماری از روش‌های پژوهشی را تحت عنوان «تحقیق کیفی» به کار می‌برند.

در این مطالعه گام‌های لازم در تحقیق کیفی مورد بحث قرار گرفته است. آن دسته از پژوهش هایی که کیفیت روابط، فعالیت ها، موقعیت‌ها یا موارد را بررسی می‌کنند، غالبا تحت عنوان تحقیق کیفی قرار دارند. این نوع پژوهش‌ها از روش‌های مورد بحث پژوهشگران کمی متفاوت است و در آن تاکید بیشتری بر توصیف جامع می‌باشد. منظور از توصیف جامع، به تفصیل توصیف کردن تمام آن چیزهایی است که در خلال یک فعالیت یا موقعیت معین می‌گذرد. انواع مختلفی از روش‌های کیفی وجود دارد، اما تعداد معینی از شکل‌های آن عمومی هستند و این روش‌ها بیشتر معرف تحقیق کیفی می‌باشند.

نرم‌افزارهای تحقیق کیفی

نرم افزار مکس کیودا به جهت سازگاری با زبان فارسی انتخاب بهتری است و محیطی ساده و کاربردی دارد. برای مطالعه مبتنی بر روش تحقیق کیفی می‌توان از تحلیل محتوایی، تحلیل تم (مضمون) و گراندد تئوری (تحقیق زمینه بنیان) یا تاکسونومی استفاده کرد.

خلاصه و جمع‌بندی

منظور از پژوهش کیفی عبارت است از هر نوع تحقیقی که یافته‌هایی را به دست می‌دهد که با شیوه‌هایی غیر از روش‌های کمی کسب شده‌اند. بعضی داده‌ها ممکن است به شیوه آماری کمی شده باشند، اما تجزیه و تحلیل به شکل کیفی باشد. این روش پژوهش اغلب از تبیین استقرایی بهره می‌جوید. روش پژوهش کیفی، اغلب به رو شهایی گفته م یشود که به منظور به دست آوردن داد ههای ذهنی به‌کار می‌رود.

در مجموع پژوهش کیفی به سوی درک دنیای طبیعی گرایش پیدا می‌کند و ماهیت آن کاملاً تفسیری است. مقصود آن تأکید رابطه علی از طریق ابطال فرضیه مبتنی بر نبودن رابطه نیست؛ برعکس پژوهش کیفی تفسیرهای چند وجهی تجربه آدمی و رابطه تکرار شونده درون نظام‌های اجتماعی و فرهنگی را تشخیص می‌دهد.

آموزش روشهای تجزیه و تحلیل وب سایت برای سئو و سرچ طبیعی گوگل

صفحات فرود سیگنالهای خوبی برای تحلیل ترافیک سرچ طبیعی هستند چونکه هر صفحه فرود حول یک کلیدواژه یا کالا ساخته شده­. بنابراین معمولا موضوع اصلی صفحه با کلماتی که افراد در اثر سرچ اونها به صفحه هدایت شده اند همخوانی داره.
شما هم میتونید ببینید سرچ چه عبارتهایی میتونه کاربر رو به کدوم صفحات فرود سایتتون برسونه. برای این کار این گزارش رو دانلود کنید (اول باید وارد اکانت آنالتیکس تون بشید). این گزارش نشونتون میده که کدوم صفحات فرود از سرچ طبیعی گوگل ترافیک میگیرند و عملکرد این ترافیک چطوریه. شما میتونید این گزارش رو با توجه به نیازهای خودتون تغییر بدید.
تو این گزارش نمودار over-time گرایشات ترافیک طبیعی گوگل رو بر حسب طیف داده های فعال سایت شما نشون میده. مثلا اگه شما در بهینه سازی سایتتون فعال بوده باشید باید این نمودار در طول زمان حالت صعودی و افزایشی رو نشون بده.
جدولی هم که تو گزارش می بینید تمام صفحات فرودی رو که از سرچ طبیعی گوگل ترافیک میگیرند نشون میده. این معیارها تو این جدول سنجیده میشن: فعالیتهایی که کاربرها در صفحه انجام میدن ( session )، نرخ خروج ( bounce rate )، متوسط زمان حضور هر کاربر در صفحه ( Avg. time on page )، متوسط دوره زمانی که کاربر به هر فعالیت اختصاص میده ( Avg. session duration )، درصد فعالیت های جدید ( %new sessions )، هدف نرخ تبدیل به مشتری ( goal conversion rate )، برگشت سرمایه ( revenue ) و ارزش هر فعالیت ( per session value ). این معیارها به شما در تخمین کیفیت ترافیک سرچ طبیعی گوگل هر صفحه فرود وب سایتتون کمک میکنند. به خصوص معیار هدف نرخ تبدیل کاربر به مشتری، برگشت سرمایه و ارزش هر فعالیت خیلی میتونه در افزایش کیفیت ترافیکی که وارد میشه کمک کننده باشه و برای کسب و کارتون مفیده. این گزارش کلا برای جذب ترافیک و درگیر کردن مخاطب چیز خیلی خوبیه و در عین حال برای اینکه بتونید ترافیک ورودی به سایتتونو تبدیل به خریدار و سود بکنید یه امر ضروریه.
اگه تو این مورد نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، پیشنهاد میکنم دو مقاله زیر از دارکوب رو هم بخونید:
چطور صفحه فرودی با حداکثر نرخ تبدیل کاربر به مشتری بسازیم؟
ارزش ترافیک طبیعی وب سایتتان را حساب کنید

تجزیه و تحلیل بخش بخش

همونطور که در تجزیه و تحلیل صفحه فرود گفتیم، محتوا معمولا حول یک تم اصلی تولید میشه. شما میتونید محتوای وب سایتتونو بر اساس این تم ها دسته بندی کنید و عملکرد هر بخش یا تم رو جداگانه بسنجید. مثلا شاید بخواهید ببنید یه دسته از محصولاتتون چقدر خواهان داره. اگه برای هر دسته چند دسته فرعی هم درست کنید، میتونید این تحلیل ها رو هم به صورت کلی تر و هم به صورت جزئی تر انجام بدید. مثلا ببینید عملکرد دسته فرعی دوربینهای دیجیتال چطوریه و یا ببینید به طور کلی دوربینها چقدر کاربرها رو جذب میکنند. این دسته بندی ها رو بر اساس نیازهای خودتون انجام بدید.
برای این که برای یه تم یه دسته بندی حرفه ای داشته باشید، اونها رو بر اساس صفحه فرود درست کنید (مثلا صفحه فرودی که حاوی دوربین دیجیتال باشه). برای تعیین تم کلی هر صفحه فرود هم میتونید بر اساس دانش خودتون عمل کنید و هم از کنسول سرچ گوگل استفاده کنید.
اگه فکر میکنید برای تقسیم بندی دسته ها نیاز به راهنمایی دارید به مثالهای زیر توجه کنید:

 • بخشی شامل “گوگل/ طبیعی” درست کنید اما صفحات فرود برند رو ازش جدا کنید. به این ترتیب میتونید یه مقایسه ای بین گرایش کاربرها به کلیدواژه های برندی و غیربرندی داشته باشید.
 • یه بخش برندی که شامل صفحه اصلی سایت، صفحه درباره ما و سایت صفحاتی که شعار تبلیغاتی برند در اونهاست
 • یه بخش برند طبیعی شامل صفحات فرود (هم صفحات فرود برند و هم صفحات فرود گوگل/ طبیعی)
 • یه بخش برند طبیعی برای موقعیت های جغرافیایی مختلف. اگه فقط برای یک شهر خدمات رسانی میکنید میتونید برای بخشهای مختلف اون شهر تقسیم بندی داشته باشید.

تجزیه و تحلیل قیف های مشتری چند کانالی و تحلیل اختصاصی آنها

همونطور که میتونید تقسیم بندی ها رو بر اساس صفحات فرود داشته باشید، میتونید برای قیف های مشتری چند کانالی ( multi-channel funnels ) و تحلیل های اختصاصی هم دسته بندی هایی داشته باشید. بعد از اینکه صفحات فرود برند رو شناسایی کردید، میتونید دسته هایی برای کانالهای برندی و غیربرندی درست کنید و نقش هر دسته رو در شروع، ادامه و تکمیل فروش و تبدیل کاربر به مشتری بسنجید. در ضمن میتونید ارزش پولی این کانالها رو هم بر اساس مدلهای مختلف محاسبه کنید.

تجزیه و تحلیل کلیدواژه ها انواع روش‌های تجزیه و تحلیل با استفاده از داده های کنسول سرچ

با استفاده از کنسول سرچ گوگل ببینید چه عبارتهایی برای سایتتون ترافیک آوردند. دو راه برای دسترسی به داده های کنسول سرچ گوگل دارید: از طریق اکانت کنسول سرچ (اگه این اکانت رو ندارید، عبارت search console account رو گوگل کنید و یک اکانت برای خودتون بسازید) و در صفحه آنالتیکس:
Acquisition > Search Engine Optimization
اگه از اکانت کنسول سرچ استفاده میکنید به قسمت search traffic برید و بعد هم search queries . میتونید از فیلد فیلتر هم استفاده کنید و عبارتهایی برندی یا غیربرندی رو فیلتر کنید و هر دسته رو جدا جدا تحلیل کنید.
به طرق زیر میتونید از این فهرست استفاده کنید:

 • بعد از اینکه محتوای برندی رو سرچ کردید، روی گزینه top branded queries کلیک کنید و ببینید کاربرهایی که عبارتهای برندی رو سرچ کرده اند به کدوم صفحات فرود هدایت شده اند.
 • عملکرد کلیدواژه های مورد نظرتون رو بررسی کنید. اگه تو این گزارش دیدید کلیدواژه هایی که مد نظر خودتون بوده، ترافیکی به سایتتون نکشوندند یا ظاهر نشدند، انواع روش‌های تجزیه و تحلیل انواع روش‌های تجزیه و تحلیل یعنی به اندازه کافی محتوای مفید برای این کلیدواژه ها تولید نکردید.
 • Impressions و CTR (نرخ کلیک) رو با هم مقایسه کنید تا ببینید کدوم بخشهای وب سایتتون نیازمند بهتر شدنند. برای اینکه محتواتون جذابیت بیشتری داشته باشه و در صفحه نتایج انواع روش‌های تجزیه و تحلیل انواع روش‌های تجزیه و تحلیل سرچ گوگل بیشتر کلیک بگیره چند تا کار میتونید انجام بدید. متادیتا، متای توصیفات و عنوان صفحه در صفحه نتایج سرچ گوگل دیده میشن. شما باید این قسمتها رو خوب بنویسید.

برای تولید محتوای بهتر و کلیک گرفتن، میتونید به مقالات زیر از طراحی انواع روش‌های تجزیه و تحلیل و توسعه سایت دارکوب مراجعه کنید:
چطور محتوای وب سایت را بررسی کنیم
چگونه برای سئو مطلب بنویسیم

ایده پردازی برای تولید محتوا

اکثر تحلیل هایی که تا الآن در موردشون صحبت کردیم بر عملکرد کارهایی که دارید انجام میدید تمرکز داشتند. یکی از روشهای تعریف کلیدواژه های مناسب برای سئو اینه که یک کمپین اکتشافی راه بندازید. این کارو باید با استفاده از گوگل ادوردز انجام بدید. من این ایده ها رو براتون دارم:

 • از گزارش adwords > keywords استفاده کنید و ببینید کدوم کلیدواژه ها منجر به تبدیل کاربر به مشتری میشن و برای برگشت سرمایه دارند.
 • کلیدواژه های پولی (کلیدواژه هایی که براشون تبلیغ کردید) رو دسته بندی کنید (مثلا بر اساس مناطق جغرافیایی، زبان، برای هر محصول و برای هر نوع مشتری) و عملکرد هر دسته رو بسنجید و دلیل خوب بودن یا بد بودن عملکرد هر دسته رو تحلیل کنید.
 • ارتباط کلیدواژه های مختلف رو با انواع متفاوت تبدیل کاربر به مشتریهای مختلف (ثبت نام از طریق ایمیل های تبلیغاتی، افزودن به سبد خرید، دانلودها) بررسی کنید.
 • از قیف های تبدیل به مشتری چند کانالی برای تحلیل دسته های کلیدواژه ها استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل جستجوی داخلی سایت

همونطور که میتونید یه دسته برای ترافیک طبیعی گوگل درست کنید و صفحات فرودشو پیدا کنید، میتونید یه دسته هم برای سرچ داخلی سایتتون درست کنید و ببینید کاربرها چه کلیدواژه هایی رو سرچ میکنند. اینطوری میتونید ببینید کاربرهایی که یه عبارتی رو گوگل کردند و وارد سایت شما شدند، بعد از خوندن مطالب سایتتون حالا دنبال چی میگردند. معمولا عبارتهایی که تو سایت سرچ میشن مرتبط انواع روش‌های تجزیه و تحلیل با عبارتهای گوگل شده هستند.
از لینک گزارشی که در بالای صفحه دادم وارد قسمت behavior و بعد هم site search بشید. در اینجا عبارتهایی رو می بینید که کاربرهایی که با سرچ عبارتی در گوگل وارد سایتنون شدند استفاده کرده اند. میتونید از همین عبارتها برای بهتر کردن مطالب قبلی و یا تولید محتوای جدید ایده بگیرید.
تو همین گزارش میتونید یه دسته دیگه هم برای پیدا کردن صفحات فرود هر یک از کلیدواژه های سرچ داخلی وب سایتون اضافه کنید. یه استفاده دیگه اینه که متوجه میشید، اگه کاربر برای سرچ داخلی سایت در جهت اصلاح اونچه که دنبال میگشته استفاده کنه یعنی از صفحه فرود مناسبی وارد سایت نشده.

مقاله نشریه
روش های تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه

چکیده:
در عرصه پژوهش، محققان براي بررسي ديدگاه هاي افراد در پژوهش هاي پيمايشي و انواع پژوهش هاي كيفي، از مصاحبه استفاده مي كنند. با طرح انتقادات درباره به كارگيري رويكرد كمي در تحقيقات تربيتي و گسترش توجه به پژوهش هاي كيفي و پژوهش هاي تلفيقي، به مصاحبه بيش از پيش توجه شده است. به كارگيري مصاحبه به منظور دستيابي به نتايجي كه از قابليت اعتماد مناسبي برخوردار باشد، نيازمند آشنايي با روش هاي انجام مصاحبه و داشتن مهارت در تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از اين طريق است. مقاله حاضر به معرفي روش هاي تجزيه و تحليل داده هاي مصاحبه شامل تحليل كمي، ساختاري و تفسيري پرداخته است. در تحليل كمي متن نوشتاري مصاحبه ها رمزگذاري و شمارش مي شود و با استفاده از روش هاي آماري تحليل مي گردد. در تحليل ساختاري متن نوشتاري، بر حسب تعداد واژه ها، اصطلاحات و مفاهيم و ميزان تكرار آنها شمارش و تحليل مي شود. در تحليل تفسيري، پژوهشگر در صدد است تا پيام هاي نهفته در متن نوشتاري مصاحبه را آشكار سازد و براساس آن، نظريه از قبل تعيين شده اي را توسعه دهد يا نظريه زمينه اي را ارائه دهد.

تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO10017 | ISO10017 | آموزش تجزیه و تحلیل داده ها | دوره تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO10017

در انتظار تصویر محصول

تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO10017 | ISO10017 | آموزش تجزیه و تحلیل داده ها | دوره تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO10017

توضیحات

دوره 1روزه(8ساعت)تجزیه وتحلیل داده براساس ISO10017

 • پس از اتمام موفقیت آمیز 1 روز دوره : شناسایی تکنیکهای آماری کاربردی در سیستم های مدیریت کیفیت و نیز سایر سیستم های مدیریت بر اساس گزارش فنی ISO10017به منظور ایجاد اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت
 • هزینه دوره : شرکت کنندگان آزاد:1.580.000 ریال به همراه ناهار و پذیرایی
 • مزایای دوره: استخدام اولیه دانشجویان برتر دوره به عنوان کارآموز در دپارتمان پروژه شرکت مهندسین مشاور نور استفاده از اساتید و متون درس پروژه محور و مثال های عینی طبق تجربه اساتید
 • ساختار دوره: این دوره شامل فعالیت های درون کلاسی جهت ارتقا دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان ،همراه با تجربه و دانش مدرس به صورت کار گروهی برگزار می گردد.
 • محتوای دوره : اصول و مبانی و کلیات سیستم های مدیریت کیفیت مفهوم اندازه گیری و تحلیل در سیستم های مدیریت کیفیت و اهمیت آن آشنایی کلی با انواع تکنیکهای آماری بر اساسISO 10017 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات طبقه بندی اطلاعات پردازش داده ها روش های تجزیه وتحلیل داده ها انواع خطا ها در جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها روش های کاهش خطاها
 • ثبت نام: برای ثبت نام با شماره تلفن 66483721-66483912-77930125-021 تماس حاصل فرمایید.

ISO10017 راهنمایی است در انتخاب تکنیک های آماری مناسب که ممکن است برای یک سازمان در توسعه، پیاده سازی، حفظ و یا بهبود سیستم مدیریت کیفیت با توجه به ایزو 9001 مفید باشد. در واقع برای تجزیه و تحلیل داده ها باید ابتدا الزامات ISO 9001 که شامل استفاده از داده های کمی است را بررسی کنیم و سپس تکنیک های آماری که می تواند مفید باشد را شناسایی و توصیف نماییم. آموزش تجزیه و تحلیل داده ها در دوره تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO10017 ارائه می شود.

لیست تکنیک های آماری که در استاندارد ISO / TR 10017 آمده است نه کامل و جامع است و نه مانع از استفاده از تکنیک های دیگر (آماری و غیره) که به نفع سازمان است می شود. علاوه بر این، ISO / TR 10017 سعی نمی کند که از روش های آماری استفاده شود، و نه تلاش می کند تا در مورد چگونگی اجرای روش ها توصیه شود. این استاندارد همچنین به عنوان یک چک لیست اجباری برای رعایت الزامات استاندارد ISO 9001: 2000 تدوین نشده است. توجیه استفاده از تکنیک های آماری این است که کاربرد آنها به بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت کمک کند در نتیجه استاندارد ISO 10017 نیز در راستای همین امر تکنیک های آماری که ممکن است درخصوصیات قابل اندازه گیری محصولات و فرایندها در مراحل مختلف چرخه عمر محصول ازتحقیقات بازار تا خدمت رسانی به مشتری نهایی مفید باشد را صرفا معرفی می کند.

تکنیک های آماری می توانند برای اندازه گیری، توصیف، تجزیه و تحلیل، تفسیر و مدل سازی چنین تنوع، حتی با یک مقدار نسبتا محدود داده مورد استفاده قرار گیرد. تجزیه و تحلیل آماری چنین داده هایی می تواند درک بهتر ازطبیعت، وسعت و علل تغییرپذیری و در نهایت حل و رفع مشکلات احتمالی کمک کند.

از جمله تکنیک هایی که در ایزو 10017 آمده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– آمار توصیفی

– طراحی آزمایش ها

– آزمون فرض

– تجزیه و تحلیل اندازه گیری

– تجزیه و تحلیل قابلیت فرایند

– تجزیه و تحلیل رگرسیون

– تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان

– نمونه برداری

– شبیه سازی

– نمودارهای کنترل فرایند آماری (SPC)

– محدوده ی مورد پذیرش آماری

– تجزیه و تحلیل سری زمان

تجزیه و تحلیل داده ها بخش بسیار مهم در مهندسی صنایع و سیستم مدیریت کیفیت می باشد و نیاز به تسلط بر تکنیک های داده پردازی دارد که در دوره ISO10017 تجزیه و تحلیل داده ها و تکنیک های کاربردی آن ارائه خواهد شد.

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO10017 را میتوانید در سازمان خود برگزار نمایید . این امر در زمان و هزینه شما صرفه جویی قابل توجهی دارد . لذا در صورت نیاز به برگزاری آموزش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO10017 در سازمان شما ، فرم ذیل را تکمیل نمایید . فرم درخواست برگزاری دوره

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO10017 | ISO10017 | آموزش تجزیه و تحلیل داده ها | دوره تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO10017” لغو پاسخ

محصولات مشابه

Placeholder

آموزش جامع مدیریت پروژه با نرم افزار EPM

کنترل فرایند اماری SPC و نرم افزار MINITAB

تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO 10017

Placeholder

پیمان کاری مدیریت Management Contracting

عنوان

اصالت موسسه

آدرس: تهران , خیابان سهروردی , بالاتر از خیابان بهشتی , کوچه متحیری , پلاک ۶۲ , واحد ۲

تلفن: (021) 88764867

ایمیل: [email protected]

صفحات مهم

دیگر لینک ها

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

وبینار تشریح مدل APQC نسخه 7.3.0

وبینار تشریح مدل apqc

جدیدترین مقاله های خانه مهندسی صنایع

 • ابزار های هوش تجاری | نرم افزار های هوش تجاری
 • شغل کنترل پروژه
 • شغل انباردار
 • اهمیت سیستم آموزش در سازمان | آموزش کارکنان
 • منابع انسانی در سازمان | منابع انسانی | مدیریت منابع انسانی
 • یک کارشناس کنترل کیفیت می بایست چه رشته ای خوانده باشد ؟
 • شغل HSE | کارشناس HSE | مسئول HSE | معرفی شغل HSE
 • دانلود نرم افزار primavera p6 و آموزش نصب
 • فرایند چیست؟ رویکرد فرآیندی چیست؟
 • اتوماسیون اداری چیست؟

خانه صنایع در شبکه های اجتماعی

خبرنامه

باعضویت در خبرنامه سایت خانه مهندسی صنایع از تخفیفات، دوره های جدید و تاریخ برگزاری دوره ها باخبر شوید

وبینار تشریح مدل APQC نسخه 7.3.0

آموزش apqc

عنوان موضوع مورد علاقه حود را جستجو نمایید

تلگرام خانه صنایع

اینستاگرام خانه صنایع

آخرین مقالات

 • ابزار های هوش تجاری | نرم افزار های هوش تجاری
 • شغل کنترل پروژه
 • شغل انباردار
 • اهمیت سیستم آموزش در سازمان | آموزش کارکنان
 • منابع انسانی در سازمان | منابع انسانی | مدیریت منابع انسانی
 • یک کارشناس کنترل کیفیت می بایست چه رشته ای خوانده باشد ؟
 • شغل HSE | کارشناس HSE | مسئول HSE | معرفی شغل HSE
 • دانلود نرم افزار primavera p6 و آموزش نصب
 • فرایند چیست؟ رویکرد فرآیندی چیست؟
 • اتوماسیون اداری چیست؟

خبرنامه

باعضویت در خبرنامه سایت خانه مهندسی صنایع از تخفیفات، دوره های جدید و تاریخ برگزاری دوره ها باخبر شویداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.