روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی


راهنمای بستن دوره مالی حسابداری برلیان ۹۰

وبلاگ تخصصي حسابداری

بخش دوم چر خه حسابداری_ مراحل حسابداری در پایان دوره مالی

قسمت اول چرخه حسابداری را می توانید از اینجا بخوانید

مرحله ششم_ اصلاح حسابهای دفتر کل ( ثبت اصلاحات در دفتر روزنامه و نقل آنها به دفتر کل)

مرحله هفتم_ تهیه صورتهای مالی

مرحله هشتم_ بستن حسابهای موقت

مرحله نهم_ تهیه تراز آزمایشی اختتامی

مرحله ششم_ اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل

این مر حله در پایان دوره مالی و به منظور اصلاح، تعدیل و به تاریخ روز رساندن مدارک حسابداری انجام می گیرد. بعد از این که تمام معاملات و عملیات مالی در دفاتر حسابداری ثبت شد، بسیاری ازحسابهای دفتر کل مانده های صحیح را برای تهیه صورتهای مالی ارائه نمی دهند. حتی اگر تمام معاملات و عملیات مالی به درستی در دفاتر ثبت شده باشند، حسابداری تعهدی ایجاب می نمایدکه برای تطبیق حسابهای ترازنامه و صورت سود ود زیان با فرض دوره مالی و اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره ( مقابله هزینه با درآمد) مانده برخی از حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی اصلاح شود. بنابراین برای تهیه صورتهای مالی صحیح، انقطاع دقیق معاملات و عملیات مالی در پایان دوره مالی ضروری است.

حسابهای دفتر کل به دلیل وجود حسابهای مختلط و معاملات و عملیات مالی که هنوز در حسابها ثبت نشده اند در پایان دوره مالی اصلاح می شوند.

ویژگیهای اصلی ثبتهای اصلاحی به شرح زیر است:

· آنها در پایان دوره مالی در دفاتر ثبت می شوند. تاریخ ثبت اصلاحات در دفاتر حسابداری، آخرین روز هر دوره مالی است و این کار عملا در اوایل دوره مالی بعد انجام می شود.

· حسابهای مختلط را به دو بخش دائمی و موقت تفکیک می کند. تمام ثبتهای اصلاحی هم بر ترازنامه و هم بر صورت سود و زیان اثر می گذارند.

· به معاملات و عملیاتی مربوط می شوند که در یک دوره مالی رخ داده اند، اما آثار اقتصادی آنها به بیش از یک دوره مالی تسری دارد.

· ابتدا در دفتر روزنامه ثبت می شوند و سپس به دفتر کل منتقل می شوند.

ثبتهای اصلاحی به سه گروه کلی زیر تقسیم می شوند:

1. پیش پرداختها و پیش دریافتها (deferred items)

از معاملات و عملیات مالی ناشی می شوند که در آنها پرداخت یا دریافت پول قبل از تحمل هزینه یا تحقق درآمد است و در دو حالت کلی زیر ایجاد می شود:

الف_ پیش پرداخت هزینه: پرداخت پول قبل از تحمل یا تعلق هزینه است، مانند پولی که برای حق بیمه پرداخت می شود. یا به عبارت دیگر مبالغی است که بابت انجام خدمات یا خرید ملزومات در یک دوره مالی پرداخت می شود اما در آن دوره مالی مورد استفاده قرار نمی گیرد و یا به مصرف نمی رسد.

مثال : پیش پرداخت اجاره_ در اول اسفندما ..13 تعمیرگاه دقیق مبلغ 120000 ریال بابت اجاره یکساله پرداخت می کند و به ترتیب زیر در دفتر روزنامه ثبت می کند:

عنوان حسابها و شرح

پیش چرداخت اجاره

پرداخت اجاره یکساله تعمیرگاه . تاریخ شروع اجاره نامه 1/12/..13

در پایان اسفندماه ..13 تعمیرگاه یک ماه از مورد اجاره استفاده کرده است و فقط یازده ماه دیگر حق استفاده از آنرا دارد. مدارک حسابداری، یعنی مانده حساب پیش پرداخت اجاره در دفترکل نشان نمی دهد که معادل یک ماه یعنی 10000 ریال از مورد اجاره استفاده شده است. بنابراین حساب پیش پرداخت اجاره که در ابتدا به عنوان دارایی شناخته شده بود در پایان سال آن قسمت از پیش پرداخت که منقضی شده است یا مستهلک شده است به عنوان هزینه شناسایی و ثبت میشود. در حقیقت ثبت اصلاحی زیر صورت می گیرد:

عنوان حسابها و شرح

پیش پرداخت اجاره

ثبت هزینه اجاره اسفند ماه

پیش پرداخت اجاره ( دارایی) هزینه اجاره (هزینه)

120000 (بدهکار) 10000 (بستانکار) 10000

آثار این ثبت اصلاحی:

· اصلاح حساب دارایی :

مانده حساب پیش پرداخت بعنوان یک دارایی بعد از نقل ثبت اصلاحی به مبلغ 110000 ریال تقلیل می یابد که این مبلغ در ترازنامه پایان سال منعکس می شود.

· ثبت هزینه اجاره اسفند ماه

مانده حساب هزینه اجاره بعد از نقل ثبت اصلاحی 10000 ریال افزایش می یابد که این مبلغ در صورت سود وزیان انعکاس می یابد.

در صورتی که حسابها به ترتیب فوق اصلاح نشود، از یک طرف، هزینه 10000 ريال کمتر از واقع و نتیجتا سود خالص 10000 ريال بیشتر از واقع و از طرف دیگر، دارایی و سرمایه 10000

ب_ پیش دریافت درآمد: در یافت پول قبل از تحقق درآمد است، مانند پولی که از مستاجر پیش دریافت می شود. یا مبالغی است که بابت فروش کالا یا انجام خدمت در یک دوره مالی از مشتریان دریافت می شود اما در ازای آن کالا یا خدمتی در همان دوره مالی ارائه نمی شود.

این گونه معملات معمولا به حساب صندوق یا بانک بدهکار و به حساب پیش دریافت بستانکار می شود. حساب پیش در یافت جزء جسابهای بدهی است و بیانگر تعهد انجام خدمات یا تحویل کالا در آینده است.

عنوان حسابها و شرح

پیش دریافت حق الزحمه خدمات

پیش در یافت حق الزحمه سه ماهه

در پایان اسفند آن قسمت از درآمد که محقق شده است به حساب در آمد منتقل شده و در عوض از حساب پیش دریافت حق الزحمه کم می شود.

عنوان حسابها و شرح

پیش دریافت حق الزحمه خدمات

درآمد حق الزحمه خدمات

پرداخت اجاره یکساله تعمیرگاه . تاریخ شروع اجاره نامه 1/12/..13

آثار این ثبت اصلاحی:

الف_ اصلاح حساب بدهی:

مانده حساب پیش دریافت حق الزحمه خدمات بعد از انتقال ثبت اصلاحی به 120000 ريال تقلیل می یابد که این مبلغ در تراز نامه منعکس می شود.

ب_ ثبت درآمد حق الزحمه خدمات:

بعد از نقل ثبت اصلاحی مانده حساب درآمد حق الزحمه خدمات، 60000 ريال افزایش می یابد.

2. هزینه و درآمدهای ثبت نشده (accrued items)

از معاملات و عملیاتی ناشی می شوند که در آنها دریافت یا پرداخت پول بعد از تحمل هزینه با تحقق درآمد است.

معملات و عملیات مالی مزبور به دو گروه کلی زیر تقسیم می شوند:

الف_هزینه ثبت نشده_ هزینه واقع شده ای است که هنوز ثبت و پرداخت نشده است، مانند دستمزدی که در پایان دوره مالی پرداخت نشده باشد.

ب_درآمد ثبت نشده_ درآمد تحقق یافته ای است که هنوز ثبت ودریافت نشده است، مانند حق الزحمه خدمات انجام یافته ای که صورتحساب آن تا پایان دوره مالی ارسال نشده است.

نکته: برای اجرای دقیق اصل مقابله هزینه ها با درآمد، این گونه هزینه و درآمد های ثبت و پرداخت نشده و یا در یافت نشده باید در پایان دوره مالی در دفاتر ثبت شوند.

هزینه های ثبت نشده

هزینه های آب و برق پرداختنی:

قبوض آب و برق مصرفی تعمیرگاه تا پایان سال دریافت نشده است. آقای دقیق هزینه آب و برق اسفند ماه را از روی کنتورهای آب و برق تعیین و مبلغ آن را با توجه به نرخهای آب و برق مبلغ 8000 ريال برآورد کرد. بنابراین ثبت اصلاحی زیر در پایان اسفند ماه ضروری است:

عنوان حسابها و شرح

آب و برق پرداختنی

ثبت مبلغ برآورد شده هزینه آب و برق اسفند ماه

آثار این ثبت اصلاحی عبارتند از:

الف_ثبت 80000 ريال هزینه آب و برق مربوط به اسفند ماه در مدارک حسابداری که این مبلغ در صورت سود و زیان سال مالی منعکس می شود.

ب_ ثبت برآورد بدهی بابت آب و برق مصرفی اسفند ماه در مدارک حسابداری که این مبلغ به عنوان بدهی (آب و برق پرداختنی) در ترازنامه پایان سال منعکس می شود. این بدهی را می توان به جای آب و برق پرداختنی به حساب بستانکاران متفرقه منظور نمود، اما چون مبلغ این بدهی از طریق برآورد تعیین شده است معمولا به حساب بستانکاران که جنبه قطعی دارد منظور نمی شود.

درآمدهای ثبت نشده (accrued/unrecorded revenue)

درآمدهای ثبت نشده را معمولا درآمدهای وصول نشده و یا درآمدهای تحقق یافته اما وصول نشده نیز می گویند. این اقلام شامل درآمد هایی است که در طول دوره مالی تحقق یافته اند اما تا پایان دوره مالی در یافت و ثبت نشده اند. بنابراین در پایان دوره مالی با یک ثبت اصلاحی درآمد و مطالبات مربوط باید وارد دفاتر شود. مثلا، درآمد اجاره روزانه تحقق می یابد، اما در حسابداری آن را بعد از دریافت پول در دفاتر ثبت می کنند. حال اگر در پایان دوره مالی، درآمد اجاره ای تحقق یافته ولی وجه آن هنوز دریافت نشده باشد، یک ثبت اصلاحی در پایان دوره مالی ضروری است.

آثار این ثبت اصلاحی عبارت خواهد بود از:

الف_ ثبت درآمد اجاره تحقق یافته

ب_ثبت مطالبات مربوطه یعنی اجاره دریافتنی که در ترازنامه پایان سال منعکس می شود.

مبلغ این گونه اصلاحات بر اساس برآورد تعیین می شود، مانند تسهیم بهای تمام شده برخی از اقلام دارائی به دوره ای که مورد استفاده قرار گرفته اند و مطالبات مشکوک الوصول.علاوه بر اصلاحات مذکور، ثبتهای اصلاحی دیگری نیز برای تسهیم بهای تمام شده برخی از اقلام دارایی در پایان دوره مالی ضروری است. معمولا رقم این ثبتهای اصلاحی بر اساس برآورد و تخمین تعیین می شود. ساختمان، اثاثه و سایر اموال، عمر مفید محدودی دارند که طی آن دارایی مورد استفاده قرار می گیرد، بخشی از بهای تمام شده آن به هزینه تبدیل می شود. برای تعیین رقم هزینه استهلاک هر سال، باید بهای تمام شده دارایی به عمر مفید برآوردی ان تقسیم شود، که این روش محاسبه را استهلاک مستقیم گویند. بقیه روشها را در پستهای آینده توضیح خواهم داد.

رقم استهلاک در پایان هر سال به حساب هزینه استهلاک بدهکار و به حساب استهلاک انباشته بستانکار می شود. استهلاک انباشته مانده بستانکار دارد و در ترازنامه از دارایی مربوطه کسر می شود. مبلغ خالص دارایی( بهای تمام شده منهای استهلاک)، بهای مستهلک نشده دارایی را نشان می دهد که در حسابداری به آن ارزش دفتری گویند.

با مقایسه بهای تمام شده و ارزش دفتری دارایی معلوم می شود که عمر مفید دارایی در حال پایان است و شرکت باید دارایی دیگری را در آینده نزدیک جایگزین آن نماید.

نکته: اگر اصلاحات پایان دوره مالی زیاد باشد، برای تهیه صورتهای مالی و ثبت عملیات پایان دوره مالی در دفاتر حسابداری از کاربرگ استفاده می شود. که در پستهای بعدی آنرا توضیح خواهم داد.

مرحله هفتم_ تهیه صورتهای مالی

تهیه صورتهای مالی یکی از مهمترین وظایف حسابداران است، بنابراین به منظور حصول اطمینان از صحت اقلام مندرج درآنها، باید بررسیهای مکرر با دقت کافی انجام گیرد.

تهیه صورت سود و زیان (income statement)

برای انداره گیری نتایج عملیات یک موسسه باید درآمدها و هزینه روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی های یک دوره با هم مقابله شود. این اطلاعات در گزارشی به نام صور سود و زیان منعکس می شود.

تهیه ترازنامه (Balance Sheet)

صورتی را که وضعیت مالی یک موسسه را از طریق تلخیص داراییها، بدهیها و حق مالی صاحب سرمایه در یک تاریخ مشخص نشان می دهد، اصطلاحا ترازنامه یا صورت وضعیت مالی می نامند.

نکته: سه رقم در ارتباط با هر یک از اقلام دارایی ثابت منعکس شده است: بهای تمام شده، استهلاک انباشته، ارزش دفتری. ارزش دفتری از مابه التفاوت بهای تمام شده و استهلاک انباشته بدست می آید. ارزش دفتری را نباید با ارزش جاری یا ارزش بازرا اشتباه کرد. ارزش دفتری مانده مستهلک نشده بهای تمام شده دارایی است. ارزش بازار ممکن است کمتر یا بیشتر از ارزش دفتری باشد.

مرحله هشتم_ بستن حسابهای موقت

بعد از اصلاح، تعدیل و به تاریخ روز رساندن حسابهای دفتر کل و تهیه صورتهای مالی، مرحله هشتم یعنی بستن حسابها آغاز می شود. منظور از بستن حسابها، تلخیص عملیات دوره مالی و انتقال مانده کلیه حسابهای موقت (یعنی حسابهای منعکس در صورت سود و زیان) به حساب سرمایه است. قبلا توضیح داده شد که حسابهای درآمد و هزینه بخشی از حساب سرمایه است که برای جمع آوری اطلاعات لازم برای تهیه صورت سود و زیان مورد استفاده قرار می گیرند. درآمدها سرمایه را افزایش و هزینه ها سرمایه را کاهش می دهند.

هزینه ها درآمدها

در هر دوره مالی این افزایشها و کاهشها به جای ثبت مستقیم در حساب سرمایه در حسابهای درآمد و هزینه ثبت می شوند و در پایان دوره مالی نتیجه عملیات یعنی سود یا زیان خالص به حساب سرمایه انتقال می یابد.

بنابراین قبل از بستن حسابهای موقت، حساب سرمایه مانده اول دوره را دارد، در صورتی که سایر حسابهای ترازنامه دارای مانده پایان دوره مالی هستند.

حسابهای موقت به دلایل زیر در پایان دوره مالی بسته می شوند:

الف_ انتقال نتیج عملیات(سود یا زیان خالص) به حساب سرمایه

ب_ رساندن مانده حسابهای درآمد وهزینه به صفر

برای بستن حسابهای درآمد و هزینه از یک حساب ئاسط یا واسطه به نام خلاصه حساب سود و زیا یا خلاصه درامد و هزینه و یا سود و زیان استفاده می شود.

حسابهای موقت معمولا به ترتیب زیر در پایان دوره مالی بسته می شوند:

1. مانده یکایک حسابهای درآمد که در تمام سال مانده بستانکار دارند در آخر سال روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی با یک ثبت مرکب، بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان معادل جمع اقلام درآمد بستانکار می شود. این ثبت باعث می شود که مانده حسابهای درآمد صفر و به حساب خلاصه سود وزیان نقل شود، یعنی حسابهای درآمد بسته شوند.

2. مانده یکایک حسابهای هزینه که در تمام سال مانده بدهکار دارند در آخر سال با یک ثبت مرکب، بستانکار و حساب خلاصه سود و زیان معادل جمع اقلام هزینه بدهکار می شود. این ثبت باعث می شود که مانده حسابهای هزینه صفر و به حساب خلاصه سود و زیان نقل شود، یعنی حسابهای هزینه بسته شوند.

3. بعد از بستن حسابهای هزینه و درآمد مانده حساب خلاصه سود و زیان به حساب سرمایه بسته می شود. چنانچه در نتیجه انتقال مانده حسابهای درامد و هزینه به حساب خلاصه سود و زیان مانده این حساب بدهکار باشد زیان خالص دوره مالی را مشخص خواهد کرد و در صورتی که مانده آن بستانکار باشد سود خالص پایان دوره مالی معین خواهد گردید. انتقال سود یا زیان خالص به حساب سرمایه مانده حساب خلاصه سود و زیان را نیز به صفر تقلیل می دهد.

4. اقدام بعد در بستن حسابها، انتقال مانده حساب برداشت به حساب سرمایه است. این ثبت باعث می شود که مانده حساب برداشت صفر و به حساب بدون مانده تبدیل شود. حساب برداشت به حساب خلاصه سود و زیان بسته نمی شود چون جزء حسابهای هزینه نیست و نقشی در تعیین سود یا زیان ندارد. حساب برداشت جزء حسابهای موقت است که در پایان سال مستقیما به حساب سرمایه بسته می شود.

مرحله نهم_ تهیه تراز آزمایشی اختتامی

منظور از تهیه تراز آزمایشی عبارتست از:

الف_ اثبات تساوی اقلام بدهکار و بستانکار

ب_ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای استفاده های بعدی.

دو نوع تراز آزمایشی قبلا توضیح داده شد: یکی تراز آزمایشی اصلاح نشده که بعد از ثبت و انتقال تمام معاملات و روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی عملیات مالی و قبل از ثبتهای اصلاحی پایان سال از مانده حسابهای دفتر کل تهیه می شود و دیگری تراز آزمایشی اصلاح شده که مانده حسابها را بعد از ثبت و انتقال تمام ثبتهای اصلاحی نشان می دهد. سومین تراز آزمایشی که، بعد از بستن حسابهای موقت تهیه می شود، تراز آزمایشی اختتامی است. تراز آزمایشی اختتامی تنها فهرستی از حسابهای دائمی( یعنی حسابهای دارایی، بدهی و سرمایه )است. چون حسابهای موقت ( یعنی حسابهای درآمد و هزینه و برداشت) قبلا به حساب سرمایه منتقل و بسته شده اند. اگر اشتباهاتی در مرحله بستن حسابها رخ داده باشد دفتر کل در پایان دوره مالی توازن نخواهد داشت و چون مانده حسابهای داءمی به دوره مالی بعد منتقل می شود تا قبل از تهیه تراز آزمایشی دوره بعد، اشتباهات کشف نشده باقی می ماند. تهیه تراز آزمایشی اختتامی به حسابداران امکان می دهد که قبل از ثبت معاملات و عملیات مالی دوره جدید، از تساوی جمع مانده های بدهکار با جمع مانده های بستانکار حسابهای دائمی در پایان دوره مالی مطمئن شوند.

بستن حساب‌ها پایان سال : چه حساب‌هایی در پایان سال بسته می‌شوند؟

بستن حسابها

بستن حساب‌ها پایان سال : چه حساب‌هایی در پایان سال بسته می‌شوند؟

بنگاه‌های تجاری در پایان دوره مالی باید عملیات حسابداری پایان سال یعنی بستن حساب‌ها را انجام دهند.
برای ایجاد امکان بررسی وضعیت سود و زیان حاصل از فعالیت بنگاه تجاری در بازه‌های زمانی مشخص، دوره مالی ایجاد می‌شود.
دوره‌های مالی با توجه به نوع بنگاه و فعالیت آن می‌توانند ۳ ماهه تا یک ساله باشند که به گزارشات در این دوره‌های زمانی، گزارش‌های مالی میان دوره گفته می‌شود. بنابراین هر شرکتی می‌تواند نسبت به شرایط خود سال مالی خود را انتخاب کند و آن را با توجه به شرایطی مثل مباحث پرسنلی، ترافیک کاری، زمینه فعالیت شرکت، مراجعات به ادارات و … تغییر دهند.

اما تقریبا ۹۹٪ شرکت‌ها سال مالی رایج در ایران یعنی یک سال شمسی، از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند‌ ماه را به عنوان سال مالی خود در نظر می‌گیرند. اظهارنامه مالیاتی را می‌توان مانند کارنامه مالی بنگاه‌های تجاری در نظر گرفت که اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی موظف به ارائه اظهار نامه مالیاتی خود به سازمان امور مالیاتی می‌باشند.
تکمیل اظهارنامه بعد از بستن سال مالی و مشخص شدن میزان سود و زیان بنگاه تجاری انجام می‌شود.

در ادامه این محتوا با انواع عملیاتی که در طول دوره مالی انجام می‌شوند آشنا خواهیم شد، همچنین چگوگی بستن حساب‌ها را به عنوان عملیات حسابداری پایان سال و موضوعات پیرامون آن مورد بررسی قرار خواهیم داد.

چه عملیاتی در طی یک دوره مالی انجام می‌شود؟

 1. جمع آوری کلیه اطلاعات مالی
 2. تجزیه و تحلیل کلیه معاملات و عملیات مالی
 3. ثبت کلیه معاملات و عملیات مالی در دفتر مالی
 4. انتقال کلیه عملیات‌ها از دفتر روزنامه به دفتر کل
 5. آماده کردن تراز آزمایشی اصلاح نشده
 6. اصلاح و تعدیل حساب‌های دفتر کل
 7. آماده کردن تراز آزمایشی اصلاح شده
 8. آماده کردن صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه
 9. بستن حساب‌های موقت
 10. آماده کردن تراز آزمایشی اختتامی
 11. تهیه ترازنامه و بستن حساب‌های دائمی

انواع حساب‌ها در حسابداری

حساب‌هایی را که به شکل صورت سود و زیان مشخص می‌شوند را حساب‌های موقت می‌گویند، زیرا در آخر مانده‌ی این حساب‌ها به صورت سود یا به صورت زیان بسته خواهد شد. حساب‌هایی مثل هزینه‌های مستقیم خرید، خرید، درآمد فروش، برگشت از فروش، برگشت از خرید، تخفیفات نقدی خرید و فروش و کلیه هزینه‌ها در دسته‌بندی حساب‌های موقت قرار می‌گیرند.

حساب‌های دائمی یا ترازنامه حساب‌هایی هستند که به یک دوره مالی مربوط نمی‌شوند و در انتهای هر دوره مالی به دوره مالی بعدی منتقل می‌شوند. حساب‌هایی مثل حساب‌های دریافتنی، حساب‌های پرداختنی، پیش دریافت‌ها، پیش پرداخت‌ها، موجودی نقد و بانک همگی شامل حساب‌های دائمی هستند.

همانطور که از نام اینگونه حساب‌ها پیداست ترکیبی از حساب‌های دائمی و موقت هستند که در پایان دوره مالی آن دسته از حساب‌ها که موقت هستند به صورت سود یا زیان یعنی درآمد یا هزینه شناسایی شده و بسته می‌شوند و حساب‌های دائمی نیز به دوره مالی بعدی منتقل خواهند شد.
حساب‌های پیش دریافت‌های درآمد و پیش پرداخت‌های هزینه نمونه‌ای از حساب‌های مخلوط هستند.

بستن حساب‌ها چیست و چرا انجام می‌شود؟

در انتهای هر سال مالی، واحدهای حسابداری شركت‌ها و بنگاه‌های تجاری، كليه حساب‌های خود را می‌بندند.
با بستن حساب‌ها، دوره مالی به پايان می‌رسد و اطلاعات حسابداری به سال بعد منتقل می‌شود. بستن سال مالی مانند دیگر امور حوزه حسابداری از حساسيت فراوانی برخوردار است و بهتر است توسط افراد مسلط به امور حسابداری انجام شود.
علت بستن حساب‌ها در پایان سال این است که سود و زيان در پايان هر سال مالی محاسبه شود، حساب‌ها در سال مالی جدید صفر شوند، از حجیم شدن اطلاعات موجود جلوگیری شود و همچنین فاکتورها در سال مالی جدید از ابتدا آغاز شوند.

قبل از بستن حساب‌ها به نکات زیر توجه کنید!

در ابتدا شما باید مانده حساب‌ها را به طور موقت ببندید و سند افتتاحیه موقت را به عنوان سند حسابداری شماره یک تهیه کنید.

در واقع قبل از تهیه صورت‌های مالی سال قبل، ضروری است مانده حساب‌های مندرج در تراز آزمایشی بطور موقت در نرم افزار بسته شده تا همزمان با تهیه صورت‌های مالی سال قبل، امکان استفاده از مانده حساب‌های سال یا سنوات قبل برای عملیات مالی سال جاری نیز فراهم باشد. سپس باید بخش صدور سند حسابداری در نرم افزار مربوطه را در کل واحد ببندید تا صدور هرگونه سند حسابداری در سال قبل تحت کنترل باشد.

در مرحله بعد باید پس از دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده، سند حسابداری تهیه شده را نهایی کنید و مانده حساب‌ها را نیز ببندید. توجه داشته باشید که پس از دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده در صورت نهایی کردن سند حسابداری و بستن مانده حساب‌ها، امکان صدور سند حسابداری درسال قبل دیگر وجود نخواهد داشت.
همچنین لازم به ذکر است که عملیات بستن مانده حساب‌ها، فقط شامل اسناد حسابداری نهایی می‌باشد.

چه حساب‌هایی در عملیات پایان سال بسته می‌شوند؟

همان طور که گفته شد از نظر انتقال یا عدم انتقال حساب‌ها به سال بعد حساب‌ها به سه دسته حساب‌های دائمی، حساب‌های موقت و حساب‌های مختلط قابل تقسیم می شوند.
اما این نکته قابل روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی توجه است که در نهایت حساب‌های مختلط نیز با اصلاحات و ثبت‌های اصلاحی که انجام می‌شود با یکی از حساب‌های دائمی یا حساب‌های موقت ادغام می‌شوند و به همین علت هست که حساب‌ها در پایان سال یا دائمی هستند یا موقت.
پس از تهیه صورت سود و زیان، حساب‌های موقت هم بسته می‌شوند و فقط حساب‌های دائمی هستند که باقی می‌ماند و این حساب‌ها هم از طریق صدور سند اختتامیه به سال بعد منتقل می‌شوند.

مراحل انجام بستن حساب‌ها در پایان سال

بستن حساب‌های موقت

همانطور که گفته شد حساب‌های موقت شامل درآمدها، هزینه‌ها و حساب برداشت می‌باشند.
برای بستن حساب درآمدها و هزینه‌ها از یک حساب واسطه بنام “حساب خلاصه سود و زیان ” استفاده می‌شود.
به این ترتیب، مراحل بستن حساب‌های موقت به صورت زیر است.

 • مرحله اول_بستن حساب درآمدها
 • مرحله دوم_ بستن حساب هزینه‌ها
 • مرحله سوم_ بستن حساب خلاصه سود و زیان
 • مرحله چهارم_ بستن حساب برداشت

بستن حساب‌های دائمی

پیش از بستن حساب‌های دائمی و صدور سند اختتامیه ابتدا باید ذخیره مالیات، اندوخته قانونی و سایر موارد لازم شناسایی و ثبت گردد. در ابتدا حساب‌های دائمی مثل دارایی که دارای مانده بدهکار هستند، بستانکار و معادل جمع آن به حساب تراز اختتامیه بستانکار می‌گردد.
سپس حساب‌هایی مثل سرمایه و ذخایر که دارای مانده بستانکار هستند به حساب تراز اختتامیه بدهکار می شوند.

1_روش محاسبه میزان مالیات

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات عملکرد معادل ۲۵% سود خالص می‌باشد.
قبل از محاسبه ذخیره مالیات باید با در نظر گرفتن قانون مالیات‌های مستقیم مواردی مثل درآمدهای معاف از مالیات و هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف از مبلغ سود کنار گذاشته شود و همچنین سایر موارد لازم نیز رعایت گردد.

2_روش محاسبه اندوخته قانونی

اندوخته قانونی بخشی از سود خالص هر سال می‌یاشد که طبق ماده ۱۴۰ قانون تجارت باید به عنوان ذخیره قانونی در نظر گرفته شود. طبق قانون تجارت باید هر ساله معادل ۵% از سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا میزان آن به ۱۰% سرمایه برسد.
پس از اینکه مقدار اندوخته قانونی با ۱۰% سرمایه شرکت برابر شد الزامی به ذخیره مقدار بیشتر وجود ندارد و در نظر گرفتن آن اختیاری است.

3_سایر اندوخته‌ها

در نظر گرفتن سایر اندوخته‌ها مانند اندوخته عمومی اختیاری است و در صورت تصمیم هیات مدیره انجام می‌شود.
این اندوخته‌ها از سود خالص و مطابق مصوبه هیات مدیره در نظر گرفته می شوند.
مانده این حساب‌ها به همراه سایر حساب‌های دائمی به صورت مستقیم به دوره مالی بعد منتقل می‌شوند.
برای این کار از حساب “تراز اختتامیه” استفاده می‌‌شود، به این صورت که تمام حساب‌های دائم که دارای مانده بستانکار هستند را بدهکار کرده و حساب تراز اختتامیه را بستانکار می‌کنیم. سپس تراز اختتامیه را معادل مانده حساب‌های با مانده بدهکار، بدهکار کرده و همه حساب‌های دارای مانده بدهکار را بستانکار می‌کنیم.

بستن حساب‌های مخلوط

بستن حساب‌های مخلوط نیز همانطور که در تعریف آن‌ها گفته شد پس از تفکیک آن‌ها به حساب‌های موقت یا دائمی طبق موارد گفته شده انجام خواهد شد.

نحوه انتقال حساب‌های دائمی به سال بعد چگونه است؟

همانطور که گفته شد حساب‌های دائمی شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه است و مانده این حساب‌ها به سال بعد منتقل می‌شود.
برای انجام این عملیات از تراز اختتامیه استفاده می‌کنیم و تمام حساب‌هایی را که در تراز اختتامیه بدهکار هستند را بستانکار کرده و تراز اختتامیه را بدهکار می‌کنیم، در آخر هم تمام حساب‌هایی را که دارای مانده بستانکار هستند را بدهکار و حساب تراز اختتامیه را بستانکار می‌کنیم.

افتتاح حساب‌های دائمی در سال مالی جدید چگونه است؟

افتتاح حساب‌های دائمی کاملا برعکس با انتقال آن‌ها در پایان سال است و باید برای انجام آن حساب‌هایی را که در تراز اختتامیه دارای مانده بدهکار هستند، بدهکار کرده و حساب تراز افتتاحیه را بستانکار کنیم، در آخر نیز تمام حساب‌هایی را که در تراز اختتامیه دارای مانده بستانکار هستند را بستانکار و حساب تراز اختتامیه را بدهکار می‌کنیم.

به پایان مقاله عملیات حسابداری پایان سال رسیدیم، امیدواریم این مقاله مفید واقع شده باشد.

ممنون از همراهیتان.
مجموعه AccTrain طی سالها تلاش ارايه کننده انواع نرم افزارحسابداری موجود در بازار می باشد،.
مفتخریم پاسخ گوی نیاز شما باشیم .

جهت کسب اطلاعات بیشتراز حسابداری و نرم افزارهای حسابداری با ما همراه شوید.

آموزش بستن دوره مالی در نرم افزار روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی زرین

* آخرین ورژن برنامه را از سایت بخش دانلودها دریافت نمایید .

آموزش بستن دوره مالی در نرم افزار زرین

خروجی ها را چک کنید

الف- فاکتوری زده شده و جنس ان بیرون نرفته باشد

ب- خروجی که مجموع فاکتورهای آن زده شده وبارخارج نشده ودرانبار کالاجدا نگردیده ) برای این كار لطفا از گزارشات مدیریت ، خروجی فاکتور استفاده کنید ) مطمئن شوید همه خروجی ها از انبار خارج و تعیین تکلیف شده اند

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

گرفتن نسخه پشتیبان (فیلم)

1- لطفا از گرفتن نسخه پشتیبان قبل از شروع دوره بستن و بعد از اتمام مراحل (قبل از بستن دوره ) اطمینان کامل حاصل نمایید.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

2- از صحت موارد زیر اطمینان حاصل نمایید معمولا این موارد ناقص انجام داده می شود .

انبار گردانی

 • پ- انبار گردانی به صورت دقیق انجام نشده باشد . لطفا حتما بادقت و درست و با کنترل انبار گردانی نمایید ( درصورتی که حجم انبار شما زیاد است می تونید گروهی کالا ها را شمارش کنید

مثلا اول گروه کالا روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی های نوشیدنی – کوکا کولا) اگر در طول سال طرف حسابی به نام کسورات و اضافات دارید که مغایرتها را با ان طرف حساب ثبت

نموده اید حتما قبل از بستن دوره صفر نمایید.

 • برای دیدن ویدیو مربوط به انبارگردانی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

تعیین وضعیت کالا و مشتریان غیر فعال

ث- تعیین وضعیت کالاهای غیرفعال ( که تمایل ندارید در دوره جدید بیاید )

ج- تعیین تکلیف برای مشتریانی که غیر فعال هستند و دوست ندارید در دوره جدید اسامی انها باشد.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

نکته در اخرین مرحله بستن دوره هم بصورت انتخابی می توانید مشتریان و کالاهای که در دوره بعد تمایل دارید انها نباشند را انتخاب نمایید (مواظب باشید مانده نداشته باشند )

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

مطالبات مشکوک الوصول و لا وصول

د- تعیین وضعیت مطالبات مشکوک الوصول و لا وصول به دو روش

1- ثبت با هزینه مطالبات لاوصول

برای این کار لطفا در تعاریف ——-هزینه ای را ثبت کنید

میتونید یک طرف حساب با نام مطالبات مشکوک الوصول ثبت نموده و همه افراد مشکوک الوصول را با ثبت

طرف حساب به طرف حساب انجام دهید و اوقت رقم را به سال جدید برده یا در اخر دوره به هزینه بزنید

عکس همین رابطه را برای بستانکارانی که مانده شان را میخواهید صفر کنید میتونید بزنید با نام درامد – مطالبات بخشیده شده

اسناد دریافتی براتی (خوابانده شده به حساب )- نزد بانکها

ذ -ممکن است چکی از چکهای دریافتی براتی شما (نزد بانک چکهای براتی و درجریان وصول همین امروز وصول شده باشد

(مغایرت بانکها ) کامل بررسی نشده باشد و چکهای براتی (نزد بانکها وصولی درست نخورده باشد) . این موارد را چک کنید لطفا

موجودی فعلی بانکها را چک نمایید با توجه به ساعت گرفتن موجودی و چکهای خوابانده شده به حساب و کارمزدها

3- موجودی صندوقها ی سیستم را با واقعیت پول در شرکت را چک نمائید .

نکته : تنخواه گردانها را می تونید صفر نمایید . قبل از بستن دوره

4- کنترل کامل دفتر کل – روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی بدهکاران و بستانکان هم تجاری هم سایر پس از تایید چاب به صورت کاغذی لطفا

5 – چاپ وعده های فاکتورALT + W به تفکیک ویزیتور یا مسیر (با ترتیب نام طرف حساب) چاب شود . پس از اعمال اخرین تغییرات.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

تقسیم سود /زیان دوره – ثبت ذخیره مالیات

6- در قسمت ثبت هزینه ها، هزینه های زیر را ثبت نمایید

.1هزینه های مالی /عملیاتی – هزینه ذخیره مالیات

.2هزینه های مالی –ذخیره هزینه های پرداخت نشده

.3هزینه های مالی – سود و زیان جاری شرکاء

بایستی این هزینه ها را قبل از بستن دوره در صورت صلاحدید و داشتن ثبت نمایید

تا رقم سود و زیان قابل تقسیم سال دقیق تر باشد

در مورد1 – ثبت ذخیره مالیات در سرمایه ،

سرمایه ای به نام ذخیره مالیا ت 97ثبت نمایید.

و رقم مورد نظر رادر ثبت سرمایه به شیوه زیر وارد نمایید در این مثال ما 100 هزار را به

عنوان ذخیره مالیات از سود کسر نموده ایم .

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

ثبت استهلاک اخر دوره

در قسمت ثبت هزینه ها هزینه های زیر را ثبت نمایید

.1هزینه های استهلاک – استهلاک ساختمان

.2 هزینه های استهلاک – استهلاک تاسیسات

.3 هزینه های استهلاک – استهلاک وسائط نقلیه

.4 هزینه های استهلاک – استهلاک اثاثه و منصوبات

.5در قسمت عملیات حسابداری – اموال – جدید و به شیوه عکس روبرو

استهلاک وسائل نقلیه و تاسیات و اثاثه را هم به همین ترتیب میتونید ثبت نمایید.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

ثبت افزایش ارزش موجودی اموال

 • درامدهای مالی – افزایش ارزش اموال /ساختمان /وسائط نقلیه

نکته : معمولا در شرکتها هر چند سال (5) سال یکبار اموال را مجددا ارزیابی و

به قیمت روز می کنند که این امر باعث افزایش موجودی اموال می شود در این

صورت کافیه شما درامد به نام ارزش اموال ثبت نموده و طرف حساب موقتی هم

به همین نام داشته باشد و سپس درامد را نسیه به طرف حساب ثبت نمایید

عکس روبرو

مرحله دوم

در این ثبت افزایش اموال را زده و به صورت نسیه ثبت نمایید .

اصلاحیات انبار در بستن دوره

در این شرایط حتما بایستی موجودی انبارتان را اصلاح یعنی کالا باموجودی منفی و یا کالا با جمع صفر را اصلاح نمایید

با کلیک روی موجودی انبار و انتخاب کلید F9 اتوماتیك اصلا ح كنید حتما بدانید موجودی ریالی شما قبل و بعد از اصلاح چقدر است و چقدر تغییر کرده است

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

تقسیم سود -بستن دوره مالی و شروع سال جدید

 • برای تقسیم سود دوره به دو شیوه در برنامه میشه عمل کرد 1- شیوه اتوماتیک : که در این شیوه نرم افزار برای شما سود و زیان را نمایش و شما نسبت هر یک از شرکاء را تعیین می فرمایید همانند نمونه فیلم
 • 7- انتخاب نام برای سال مالی جدید 8- كلیك روی سرمایه و تقسیم سود 9- چاب تراز اختتامیه سال جاری قبل از بستن دوره 10- غیر فعال کردن مشتریان غیر فعال و کالاهای غیر فعال قبل از بستن دوره
 • بستن دوره مالی و کنترل حسابها و تراز افتتاحیه ( اول دوره ) قبل از انجام عملیات جدید در سال جدید

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

2- شیوه دستی :

در تعاریف هزینه ها و سرمایه زیر را تعریف کنید

 • هزینه های مالی – سود و زیان جاری98
 • سرمایه : جاری شرکاء – سود وزیان جاری 98
 • سپس افزایش سرمایه را بزنید با نسیه
 • به مبلغ سهم هر شریک

ودر هزینه هزینه سود و زیان جاری 98را انتخاب کنید

مجموع تعاریف به نظر رسیده در حین بستن دوره مالی

برای بستن دوره ممکن است به ثبت این طرف حسابها در سیستم نیاز داشته باشید .

(1 هزینه های مالی یا فروش – هزینه مطالبات مشکوک الوصول

(2هزینه های مالی – کاهش ارزش موجودی محصولات

(3 هزینه های مالی – سود و زیان جاری

(4 هزینه های مالی –ذخیره هزینه های پرداخت نشده

(5 هزینه های مالی – کسورات و اضافات صندوق

(6 هزینه های استهلاک – استهلاک ساختمان

(7 هزینه های استهلاک – استهلاک تاسیسات

(8 هزینه های استهلاک – استهلاک وسائط نقلیه

(9 هزینه های استهلاک – استهلاک اثاثه و منصوبات

(10 درامدهای مالی – افزایش ارزش اموال /ساختمان /وسائط نقلیه

(11درامد : درامدهای مالی – درامد مطالبات بخشیده شده

(12سرمایه : جاری شرکاء – سود وزیان جاری 98

پیام مدیر عامل شرکت نرم افزاری زرین

خدای تعالی بخش را سپا س می گوییم که سال قبل را با تمام فراز و فرودها و چالشها سرفرازانه پشت سر گذاشته و توفیق ورود به سال نو با اراده

و رویکردی نو را به ما عطا فرمود.

آرزومندم سال نو شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر و بهتر مجموعه باشیم که شکوفایی مجموعه افتخار ارائه خدماتی بهتر و شایسته و درخور شما بزرگواران را در پی خواهد داشت.

اینجانب به نمایندگی تیم زرین ضمن تبریک سال نو به شما بزرگواران از خدواند منان توفیق ، سربلندی و پیروزی شما را خواهانم.

بابت 14 سال همراهی از شما ممنونیم

جهت دریافت فایل اموزشی با در قالب فایل پاورپوینت کــلــیــک کنید

پست های مرتبط

آموزش بستن دوره مالی

آموزش بستن دوره مالی .

آمار کلی مشتریان در نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ | زرین

آمار کلی مشتریان در نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ .

درصد ریسک

ترازنامه

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

شرکت مهندسی زرین در سال 1378 با هدف طراحی و پیاده سازی سیستم های جامع مالی و حسابداری پخش با مدیریت عاملی دکتر زرینه تاسیس گردید .هدف از طراحی سیستم در ابتدا شرکت های پخش مواد غذایی خود مجموعه بوده و با توسعه امکانات سیستم نرم افزار از قابلیت و کارایی متناسب شرکتهای پخش و فروش مویرگی چابک را برخوردار شد. ارتقای زیر ساخت برنامه نویسی و توانایی ارائه محصول به صورت چند پلاتفرمی قابلیت ارائه محصولات به صورت پخش مویرگی تحت وب,ویندوزی,محصولات ios وا ندرویدی را داراست راهکار های ابری تحت عنوان نرم افزار جامع پخش مویرگی زرین طراحی شده برای حوزه های صنعت پخش مواد روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی غذایی,صنعت پخش دارویی ,صنعت پخش لوازم یدکی,پخش گرم لبنیات وصنعت پخش دارویی و تجهیزات پزشکی با تمرکز بر نیاز های هر حوزه ی فروش و پخش ارائه می دهد.مهمترین هدف زرین پیمایش و تحلیل کلیه نیازهای پخش مویرگی هست و مجموعه بصورت تخصصی صنعت پخش را مورد هدف قرارداده و امیدوار است با ارائه جدیدترین تکنولوژیهای روز در زمینه پخش تمامی نیازهای این حوزه صنعت را پوشش دهد. اکنون مفتخریم با تجربه بیش از 20 سال در زمینه نرم افزار پخش و فروش مویرگی داخلی و بین المللی بهترین و جامع ترین نرم افزار را به شما مشتریان گرامی ارائه دهیم.

راهنمای بستن دوره مالی حسابداری برلیان ۹۰

آموزش حسابداری برلیان

راهنمای بستن دوره مالی حسابداری برلیان ۹۰

در این بخش از آموزش نرم افزار حسابداری برلیان به بستن دوره مالی می پردازیم؛ برای بستن دوره مالی در نرم افزار مالی بازرگانی برلیان مراحل زیر را گام به گام اجرا کنید:

ابتدا مانده بانکها، حسابهای نقدی و تنخواه گردانها را بررسی و کنترل کنید.

در گام بعد حسابهای طرفهای تجاری، وامها، اموال، فروشندگان و سایر بدهکاران و بستانکاران را رفع مغایرت کنید.

در پایان انبارگردانی را انجام دهید و وضعیت موجودی کالاها را کنترل کنید.

بعد از اتمام مغایرت گیری گزارش بیلان مالی را ذخیره و یا چاپ کنید. این گزارش را از قسمت گزارشات، بیلانهای مالی سپس بیلان می توانید تهیه کنید. باید دقت کنید که این گزارش را بدون محدودیت تاریخی تهیه کنید.

در مرحله بعد نسخه پشتیبان (بکاپ) از نرم افزار حسابداری خود تهیه کنید.

سپس بازسازی کل اطلاعات را انجام دهید. بازسازی اطلاعات با توجه حجم اطلاعات نرم افزار حسابداری شما زمان بر خواهد بود.

پس از پایان بازسازی کل اطلاعات گزارش بیلان مالی را گرفته و با بیلان قبل از دوره مقایسه کنید؛ در صورت عدم مغایرت مرحله بعد را انجام دهید.

در این مرحله گزارش تراز دوره عملکرد را تا تاریخی که می خواهید دوره را ببندید؛ تهیه کنید.

بعد نسخه پشتیبان یا بکاپ از نرم افزار حسابداری تهیه کنید.

سپس در منوی سرویسها، گزینه بستن دوره مالی را انتخاب و دوره مالی را ببندید. این کار زمان بر است و ممکن است تا ۲۴ ساعت طول بکشد.

پس از بسته شدن دوره مالی، وارد دوره اصلی شوید و گزارش تراز دوره عملکرد را بگیرید؛ اگر اعداد ستون اول دوره این گزارش با اعداد ستون آخر دوره گزارش قبل از بستن دوره یکی بود، دوره شما به درستی بسته شده است و می توانید به کار خود ادامه دهید.

سند اختتامیه چیست؟+آموزش بستن حساب ها+ثبت سند اختتامیه

در پاسخ به سوال سند اختتامیه چیست؟ باید بگوییم که برای بستن سال مالی و شروع سال مالی جدید، باید حساب ها بسته شوند، که این فرایند بستن سال مالی نام میگیرد.

بنابراین در پایان هر دوره مالی باید تمامی حساب ها بسته شوند و آخرین اسناد ثبت شوند. آخرین سندی که در هر دوره مالی ثبت میشود، سند اختتامیه نام میگیرد. در واقع در حسابداری آخرین عملیاتی که در پایان دوره انجام میشود، ثبت سند اختتامیه میباشد.

در هنگام بستن سال مالی ابتدا حساب‌های موقت بسته شده و مانده آن ها صفر میشود. سپس حساب های دائمی با استفاده از تراز اختتامیه بسته خواهد شد. در نهایت در سال مالی جدید مانده حساب های دائمی سال قبل با استفاده از تراز افتتاحیه باز میشود.

سند اختتامیه

در چه زمانی به ثبت سند اختتامیه احتیاج است؟

برای بستن حساب ها میتوان در طی دوره مالی و پایان دوره مالی اقدام نمود. در طی دوره مالی ممکن است که حساب بعضی از مشتریان بسته شوند.

به عنوان مثال ممکن است یکی از مشتریان شرکت 5,000,000 ریال به شرکت بدهکار باشد اما شرکت این مبلغ را به عنوان تخفیف برای مشتری درنظر بگیرد، حساب مشتری بسته میشود. در این هنگام مبلغ حساب دریافتنی شرکتی برابر با 5,000,000 ریال و مبلغ تخفیف فروش های شرکت هم برابر با 5,000,000 ریال میشود.

در پایان هر دوره مالی نیز باید حساب‌های دوره جاری بسته شوند تا بتوان وارد دوره مالی جدید شد. در پایان هر دوره مالی برای این که بتوان سالی مالی را بست و سال مالی جدید را باز نمود، باید سند اختتامیه ثبت گردد.

درصورتی که سند اختتامیه در سیستم حسابداری ثبت نشود، نمیتوان دوره مالی جدید را در سیستم ثبت نمود. بنابراین ثبت سند اختتامیه در پایان هر دوره مالی الزامی میباشد.

آموزش ثبت سند اختتامیه

برای ثبت سند اختتامیه ابتدا باید تمام اسناد مالی را تایید نمود. پس از تایید اسناد ابتدا باید حساب‌های هزینه و درآمد بسته شود. سپس حساب های سود و زیان بسته میشود. درنهایت سند اختتامیه ثبت میشود.

ثبت سند اختتامیه

ثبت سند اختتامیه

نحوه ثبت سند اختتامیه در نرم‌افزار

نحوه بستن حساب ها در پایان سال مالی به این ترتیب میباشد که ابتدا حساب‌های موقت و سپس حساب‌های دائمی بسته میشوند. پس از بستن حساب ها نیز سند اختتامیه ثبت میشود. برای ثبت سند اختتامیه در نرم‌افزار باید چند مرحله انجام شود.

در ادامه نحوه ثبت سند اختتامیه در نرم افزار حسابداری فرداد را به صورت مرحله به مرحله شرح میدهیم.

1. بستن حساب های موقت در پایان سال مالی

ابتدا باید حساب های موقت بسته شود و مانده این حساب ها صفر شود. حال حساب‌های موقت شامل حساب‌های هزینه و درآمد میشوند و ما به التفاوت این حساب ها در حساب‌های سود و زیان ثبت میگردد.

بستن حساب هزینه

برای بستن حساب هزینه در نرم‌افزار باید از ماژول حسابداری مالی، سربرگ عملیات پایان سال را انتخاب نمایید. سپس از منویی که باز میشود، گزینه بستن حساب‌های هزینه را انتخاب نمایید. در صفحه ای که باز میشود میتوانید لیست حساب های هزینه خود را مشاهده نمایید.

همچنین باید از قسمت پایین صفحه معین خلاصه سود و زیان را وارد نمایید. در نهایت از بالای صفحه گزینه تایید را انتخاب نمایید.

بستن حساب هزینه

بستن حساب هزینه

پس از تایید اطلاعات پنجره ای نمایش داده میشود که اطلاعات و میزان بدهکار و بستانکار حساب‌های هزینه را نمایش میدهد. با انتخاب گزینه ذخیره از بالای صفحه، حساب های هزینه سال جاری بسته خواهند شد.

بستن حساب هزینه

بستن حساب هزینه

بستن حساب درآمد

برای بستن حساب‌های درآمد در نرم‌افزار باید از ماژول حسابداری مالی، سربرگ عملیات پایان سال را انتخاب نمایید. سپس از منویی که باز میشود، گزینه بستن حساب های درآمد را انتخاب نمایید. در صفحه ای که باز میشود میتوانید لیست حساب های درآمد خود را مشاهده نمایید.

همچنین باید از قسمت پایین صفحه معین خلاصه سود و زیان را وارد نمایید. در نهایت از بالای صفحه گزینه تایید را انتخاب نمایید.

بستن حساب درآمد

بستن حساب درآمد

پس از تایید اطلاعات پنجره ای نمایش داده می‌شود که اطلاعات و میزان بدهکار و بستانکار حساب های درآمد را نمایش میدهد. با انتخاب گزینه ذخیره از بالای صفحه، حساب‌های درآمد سال جاری بسته خواهند شد.

بستن حساب درآمد

بستن حساب درآمد

بستن حساب خلاصه سود و زیان

برای بستن حساب‌های خلاصه سود و زیان در نرم‌افزار باید از ماژول حسابداری مالی، سربرگ عملیات پایان سال را انتخاب نمایید. سپس از منویی که باز میشود، گزینه بستن حساب سود را انتخاب نمایید. در صفحه ای که باز میشود معین خلاصه سود و زیان و معین سود و زیان انباشته را انتخاب نمایید.

بستن حساب خلاصه سود و زیان

بستن حساب خلاصه سود و زیان

پس از تایید اطلاعات پنجره ای نمایش داده میشود که اطلاعات و میزان بدهکار و بستانکار حساب های سود را نمایش میدهد. با انتخاب گزینه ذخیره از بالای صفحه، حساب‌های سود و زیان سال جاری بسته خواهند شد.

بستن حساب خلاصه سود و زیان

بستن حساب خلاصه سود و زیان

2. بستن حساب های دائمی در پایان سال مالی

برای بستن حساب های دائمی باید تمام حساب‌های دائمی به تراز اختتامیه منتقل شوند. در تراز اختتامیه تمام روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی حسابهای بدهکار به بستانکار تبدیل شده و حساب های بستانکار به حساب‌های بدهکار تبدیل میشوند، بدین طریق سند ها بالانس شده و مانده آن ها صفر میشود.

البته مانده حساب های دائمی ازبین نمی رود بلکه در تراز اختتامیه ذخیره شده و به سال مالی بعد انتقال پیدا میکند.

بستن حساب های دائمی در پایان سال مالی

بستن حساب های دائمی در پایان سال مالی

در نرم‌افزار هنگام ثبت سند اختتامیه، معین سند اختتامیه را تراز اختتامیه قرار میدهیم و بدین طریق حساب های دائمی بسته میشوند.

بستن حساب های دائمی در پایان سال مالی

بستن حساب های دائمی در پایان سال مالی

توجه داشته باشید که مانده حساب های دائمی صفر نمیشود، بلکه مانده این حساب ها در تراز اختتامیه ثبت شده و به سال مالی آینده انتقال پیدا میکند.

محاسبه مالیات

قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیات بر عملکرد را برابر با 25% سود خالص شرکت اعلام نموده است. البته قبل از محاسبه مالیات بر عملکرد شرکت، معافیت های مالیاتی و هزینه هایی که از طریق درآمد های معاف از مالیات بدست آمده کنار گذاشته شده و در نهایت 25% از مبلغ سود شرکت به عنوان مالیات عملکرد محاسبه میشود.

سازمان امور مالیاتی ابتدا اسناد و مدارک مربوطه را بررسی مینماید و سپس مبلغ دقیق مالیات بر عملکرد را محاسبه مینماید.

نحوه محاسبه اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها

مطابق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت، هر شرکت باید به صورت سالانه 5% از سود خود را به صورت اندوخته قانونی ذخیره نماید.

پس از این که اندوخته روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی قانونی شرکت به مبلغ 10% از سرمایه شرکت برسد، اجباری برای ذخیره اندوخته قانونی در سال های بعد وجود ندارد. شرکت میتواند به اختیار خود در سال‌های آینده هم اندوخته قانونی جدید را ذخیره نماید.
البته توجه داشته باشید که مطابق ماده 238 اصلاحیه قانون تجارت، اگر شرکت در سال های گذشته دارای زیان بوده باشد، ابتدا سود خالص سال جاری بدست می آید، سپس مبلغ سود خالص از جمع زیان انباشته شرکت کم میشود، سپس مبلغ بدست آمده به عنوان مبنای محاسبه اندوخته قانونی درنظر گرفته شده و یک بیستم این مبلغ به عنان اندوخته قانونی شرکت درنظر گرفته میشود.

لازم به ذکر میباشد که مبلغ اندوخته از سود خالص شرکت قبل از کسر مالیات بدست خواهد آمد.

نکته: شرکت ها میتوانند به صورت اختیاری و احتیاطی و با توجه به تصمیم هیئت مدیره خود، بخشی از سود خالص خود را به عنوان سایر اندوخته ها ذخیره نمایند.

نمونه های سند اختتامیه

سند اختتامیه پس از بستن حساب‌های موقت و دائمی ثبت میشود. بنابراین پس از این که حساب های هزینه و درآمد و سود و زیان بسته شوند، حساب های دائمی در تراز اختتامیه ثبت شده و در نهایت سند اختتامیه ثبت میگردد.

در تصویر زیر یک نمونه سند اختتامیه حسابداری را مشاهده مینمایید.

نمونه سند اختتامیه

نمونه سند اختتامیه

نمونه حساب‌های موقت

حساب های هزینه و درآمد حساب هایی هستند که به عنوان حساب های موقت شناخته میشوند. هزینه تلفن، آب، برق و گاز، هزینه های حقوق و دستمزد و درآمد های بدست آمده از فروش برخی از نمونه های حساب‌های موقت میباشند.

مانده حساب‌های موقت در پایان هر دوره مالی صفر شده اما به سال اینده منتقل شده و در حساب های سود و زیان نمایش داده میشوند.

نمونه حساب‌های مخلوط

حساب‌های مخلوط حساب‌هایی میباشند که از حساب‌های دائمی و حساب‌های موقت تشکیل شده اند. در حساب‌های مخلوط، حساب های هزینه در قالب حساب های هزینه شناخته شده و حساب های دائمی نیز صفر شده و مانده آن ها به سال آینده منتقل میشود.

نمونه حساب‌های دائمی

حساب های دائمی به نام حساب‌های ترازنامه ای هم شناخته میشوند و شامل حساب‌هایی ازجمله موجودی نقد و بانک، حساب‌های دریافتی تجاری و سرمایه میباشند. حساب‌های دائمی در پایان سال بسته شده و مانده آن ها به سال آینده منتقل میشود.

5 سوال پرکاربرد در ثبت سند حسابداری اختتامیه

5 سوال پرکاربرد در ثبت سند حسابداری اختتامیه

5 سوال پرکاربرد در ثبت سند حسابداری اختتامیه

منظور از بستن حساب ها چیست؟

در پایان هر دوره مالی باید میزان سود و زیان شرکت مشخص شود، برای این کار میزان هزینه ها و درآمد ها در حساب‌های سود و زیان ثبت میشود. پس از بسته شدن حساب‌های هزینه و درآمد، حساب‌های سود و زیان هم بسته میشود.

در هنگام بستن حساب‌های موقت، مانده تمام حساب‌های موقت صفر شده و به سال آینده منتقل نخواهد شد. در مرحله بعد حساب‌های دائمی بسته میشوند و مانده آن ها در قالب تراز اختتامیه به سال آینده منتقل میشود. در مرحله آخر نیز در سیستم حسابداری سند اختتامیه ثبت میشود. به این مراحل بستن حساب ها گفته میشود.

تراز اختتامیه چیست؟

تراز اختتامیه حسابی میباشد که خود تاثیری در حسابداری نداشته و فقط مانده حساب‌های دائمی سال مالی جاری را در خود ذخیره کرده و به سال مالی آینده انتقال میدهد.

برای ثبت سند اختتامیه چه مراحلی طی میشود؟

ابتدا تمام اسناد حسابداری بسته میشوند، سپس تمام حساب های موقت بسته شده و مانده این حساب ها نیز صفر میشوند. سپس حساب‌های درآمد بسته میشوند، به صورتی که مانده حساب‌های دائمی در تراز اختتامیه ذخیره شده و درنهایت سند اختتامیه ثبت میشود.

مراحل ثبت سند اختتامیه

مراحل ثبت سند اختتامیه

آیا پس از ثبت سند اختتامیه در سال جاری، امکان ویرایش سند وجود دارد؟

خیر، پس از ثبت سند اختتامیه نمیتوان در سیستم تغییراتی ایجاد نمود مگر این که سند اختتامیه، اسناد بستن حساب‌های هزینه، درآمد و سود و زیان را حذف نماییم و اسناد تایید شده را هم برگشت بزنیم.

تا چه زمانی شرکت ها باید اندوخته قانونی داشته باشند؟

مطابق قانون تمام شرکت ها باید در پایان هر دوره مالی 5% از سود خالص خود قبل از کسر مالیات را به عنوان اندوخته قانونی ذخیره نمایند.

حال زمانی که مبلغ ذخیره اندوخته قانونی شرکت به میزان 10% از سرمایه شرکت برسد، دیگر اجبار قانونی برای ذخیره اندوخته قانونی بیشتر وجود ندارد، اما شرکت ها میتوانند به صورت اختیاری و با توجه به نظر هیئت مدیره خود، اقدام به ذخیره اندوخته قانونی نمایند.

نتیجه گیری

سند اختتامیه آخرین سندی میباشد که در سیستم حسابداری ثبت میشود. برای ثبت سند اختتامیه باید در پایان هر دوره مالی ابتدا حساب‌های موقت که شامل حساب‌های درآمد، حساب‌های هزینه و حساب های سود و زیانی میباشند و سپس حساب‌های دائمی بسته شوند.

پس از این که تمام حساب ها بسته شوند میتوان سند اختتامیه را ثبت نمود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.